Temporització TFG

La temporització general de tot TFG ha de considerar una fase d'inici i planificació, una d’execució o desenvolupament i una darrera de finalització, segons s'especifica a la Taula 1. En cadascuna de les fases s'espera que l'alumne realitzi unes tasques, posant en pràctica una sèrie de competències que el director avaluarà de manera iterativa, oferint retroacció a l'estudiant sobre el seu progrés.

La taula indica una estimació d'hores de dedicació de l'estudiant per fase. Es tracta d'una estimació que pot ajustar-se (ja que pot variar segons el cas concret) i desgranar-se per tasques. Al final de cada fase, i abans d’iniciar la següent, l'alumne haurà de lliurar al seu director com a mínim un informe de progrés (informe inicial i de planificació - que pot incloure el Project Charter, un diagrama de Gantt, etc. -, informe d’execució o desenvolupament, esborrany de memòria final del TFG i la presentació) i el director haurà de realitzar almenys una avaluació formativa de les competències treballades.

La taula es pot utilitzar de plantilla a l'hora de realitzar aquesta planificació general acordada entre estudiant i director, seguint també els exemples treballats en les assignatures de Gestió Tècnica de Projectes o de Gestió de Projectes i Innovació en Enginyeria Biomèdica.

Fase Tasques generals Competències involucrades Hores dedicades Data lliurament Data retroacció/ avaluació
Inicial (Inici i planificació) Establiment de: l’oportunitat, la idea... Capacitat d'anàlisi i sintesi, Capacitat de ...
Execució Elaboració l'estat de la qüestió/tècnica... Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi...
Final Avaluació i les proves, elaboració de conclusions... Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma...

Descarrega la plantilla de la taula en Microsoft Word.

1. Fase inicial INICI

10~15% ECTS

Tasques generals

 • Establiment de: la oportunitat, la idea, el problema i els antecedents; l’ objectiu general o meta del TFG i objectius específics; i altres aspectes necessaris per a la definició del projecte plantejat per al treball (Project Charter o informe inicial del TFG. 2-3- pàgines)
 • Concreció de les tasques a realitzar i lliurables. Elaboració de diagrames temporals de la planificació, WBS, etc. (Planificació del TFG. Màx. 10 pàgines)
 • Tasques inicials en relació a aspectes específics del TFG (consulta de fonts bibliogràfiques, etc.)
 • Informes mencionats: Inicial i de planificació

Competències involucrades

Són les principals competències involucrades:

 • Capacitat d'anàlisi i sintesi.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Habilitats de recerca i gestió de la informació.
 • Habilitat de presa de decisions.
 • Competències específiques.

2. Fase d'execució INICI

55~60% ECTS

Tasques generals

 • Elaboració de l’estat de la qüestió/tècnica
 • Anàlisi/ disseny/ desenvolupament de solucions als problema/situació plantejada
 • Documentació i seguiment de la planificació realitzada
 • Informe(s) de desenvolupament i resultats

Competències involucrades

Són les principals competències involucrades:

 • Competències involucrades en la fase inicial.
 • Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i resolució de problemes.
 • Capacitat per aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i aplicar-los a contextos i situacions noves.
 • Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua.
 • Capacitat de motivació per la qualitat i l'assoliment.
 • Capacitat de generació de noves idees.

3. Fase final INICI

25~30% ECTS

Tasques generals

 • Avaluació / proves
 • Elaboració de conclusions
 • Preparació de la memòria final
 • Realització de la presentació i resposta a preguntes del tribunal

Competències involucrades

Són les principals competències involucrades:

 • Competències involucrades en les fases inicial i d'execució.
 • Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma escrita i oral davant d'audiències expertes així com inexpertes